20160925CCCLA 洛杉磯中華基督教會

 

21051021Tainan2ndPrisonPM 台南第二監獄 (下午)

21051021 Tainan Prison AM 台南監獄 (上午)

20161020 Chiayi Detention PM 嘉義看守所 (下午)

20161020 Chiayi Prison AM 嘉義監獄 (上午)

20161019 Changhua Prison PM 彰化監獄 (下午)
20161019b TPM afternoon program msg

20161019 Nantou Detention AM 南投看守所 (上午)
2016 10 19a TPM morning msg

20161018 Miaoli Detention PM 苗栗看守所 (下午)

20161018 Miaoli Rehab AM 苗栗戒毒村 (上午)

20161017 Hsinchu Detention PM 新竹監獄 (下午)

20161017 Hsinchu Prison AM 新竹監獄 (上午)

2016 10 16 TPM 新竹北門聖教會青年堂 North Gate Holiness Christian Church

2016 10 16b TPM choir 新竹北門聖教會成人堂 NGHCC

20161014 Taoyuan Reform School PM  桃園少輔院 (下午)

20161013 Taoyuan Women Prison PM  桃園女監 (下午)

20161012 Taoyuan Prison PM 桃園監獄 (下午)

20161012 貴格會海山教會 Quaker Haishan Church (上午)

20161011 Yilan Prison PM 宜蘭監獄 (下午)

20161009 Li Chunsheng Church AM 李春生紀念基督長老教會

20160925CCCLA 洛杉磯中華基督教會